Kişisel Verilerin Korunması

KAMİL KOÇ OTOBÜSLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. olarak kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz. Kişisel verileriniz tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde gizlilik politikamız ışığında işlenecektir. Şirketimiz bu kanun kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydeder, sınıflandırır, işler, saklar, günceller ve mevzuat kuralları ve verilen izin çerçevesinde üçüncü kişilere açıklayabilir. Şirketimiz tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi de, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde www.kamilkoc.com.tr uzantılı web adresinde bilahare duyurulacaktır. Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verinin tanımı:
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, tarafınıza ait kimlik (ad, soyad, TC kimlik numarası vs), iletişim, ürünlere erişim esnasında kullanılan yöntemlere ilişkin bilgiler (IP, mobil tel markası-modeli, tarayıcı tipi, versiyonu, sosyal medya bilgisi, ekranlar üzerinde gerçekleştirdiği hareketler vb.) gibi sizin belirleyici ya da belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.Kişisel veri, gerçek veya tüzel kişilerin belirlenebilir olmasını sağlayan her türlü özellikli bilgidir. Ancak kişisel veri, yalnızca kişilerin tanınmasını ve teşhisini sağlayan bilgilerden ibaret olmayıp, kişilerin fiziki, sosyal, kültürel, mali, psikolojik tüm bilgilerini kapsamaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi kavramı; elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veri üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:
Yasal mevzuat kapsamında her türlü ürün, bilet, promosyon ve/veya hizmetlerde kullanmak üzere; işlem sahibinin bilgilerini tespit ve de müşterilerin firmamızdan talep ettiği hizmeti sunabilmemiz için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat kapsamında ve yetkili otoritelerce talep edilen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb. yükümlülüklere riayet etmek, talep edilen ürün ile hizmetleri sunabilme, talep ettiğiniz hizmetin ve de sözleşmenin gereğini yerine getirmek, içeriğindeki sebepler de kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenme amaç ve sebeplerini oluşturmaktadır. Kural olarak, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi mümkün olmamakla birlikte, “ bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve/veya “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” durumlarından herhangi birinin mevcudiyeti halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkün olabilecektir.
Kişisel verileriniz, sizlere sunacağımız her türlü hizmetle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (Mahkemeler, Adli Merciiler, Kolluk Makamı TBB, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, BTK vb.) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. olarak sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve aramızdaki sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenir. Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla da işlenebilir:

- Kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi; - Tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon vs. amaçlı iletilerin gönderilmesi, internet sitemizin takibi ve analizinin yapılması gibi işlemler için işbirliği yaptığımız üçüncü kişiler ile paylaşılması; - Müşterilerin ihtiyaç, öncelik ve kredibiliteleri yönünden sınıflandırılması ve belli bir not sistemine tabi tutulması gibi.
Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:
Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz ve Şirketimiz adına acenteler dâhil bilet satış kanallarımız, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından, internet sitelerimiz, e-posta ya da SMS ile sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile onayınız dâhilinde elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle, sigorta şirketleri, bankalar ile paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dâhil olmak üzere işlenebilir. Bu meyanda, Kanun uyarınca, onayınız dâhilinde Şirketimizle paylaştığınız kişisel veya/özel nitelikli kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan“cookies” ya da "çerez" olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.
Kişisel verilerinizin aktarılması:
İş bu bilgilendirme notuyla belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin onayınız dâhilinde aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; şirketimizin iş ortaklığı bulunduğu iştirakler de dâhil olmak üzere, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı tüm iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız/ iş birliği yaptığımız, anlaşmalı olduğumuz, program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlar, Bankalar, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlarve diğer ilgili 3. Kişilerdir. Bu sebeple kişisel verileriniz, ana hissedarımıza, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimize, hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kurum, kuruluş, bankalara, sağlayıcılara veya firmalara verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara ve diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz çerçevesinde aktarılır.
Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği:
Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanır. İhtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmetten sonra da verileriniz tarafımızdan işlenmeye devam edilir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulur. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.
Kanun kapsamındaki haklarınız:
Kanun’un 11. maddesi gereğince; şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. KVK başvuru formunda, başvuru kanalları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
!
REZERVASYON YAP
Seçtiğiniz tarihe rezervasyon kabul edilmemektedir. En erken 4 gün sonraya rezervasyon yapabilirsiniz.